MOLITVA SRCU ISUSOVOM

 

Već je duga tradicija u katoličkom svijetu da se prvi petak u mjesecu posebno štuje Srce Isusovo, a napose na način da se tada ispovjedi i na svetoj misi pričesti.

Također, pučka pobožnost poznaje i više molitava posvećenih Srcu Isusovu, od kojih neke donosimo niže. Iako često u mnogim vjerskim stvarima postoji opasnost određenog pretjerivanja ili krive pobožnosti, pa tako i kod pobožnosti Srcu Isusovu, dobro je imati u vidu i svu onu posebnu ljepotu i dubinu koja se itekako može osjetiti oslanjajući se na posebnu ljubav i milosrđe Isusova Srca, pa je u tom smislu uvijek važno dobro razumjeti vapaj: “Isuse blaga i ponizna Srca, učini Srce moje po Srcu svome!”

KRUNICA SRCU ISUSOVU (Zlatna krunica)

Znak križa!
Slatko Srce moga Isusa, daj da Te ljubim sve to više!

Na velika zrna (umjesto Oče naš…) moli se:
Vječni Oče, prikazujem Ti
predragocjenu Krv Isusa Krista
kao zadovoljštinu za svoje grijehe,
na pomoć dušama u čistilištu,
utjehu umirućima
i za potrebe svete Crkve!

Na mala zrna moli se:

Isuse, blaga i ponizna Srca,
učini srce moje po Srcu Svome!

Umjesto Slava Ocu moli se:

Slatko Srce Marijino,
budi moje spasenje!

Na kraju se moli:

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

KAKO SE MOLI ZLATNA KRUNICA

MOLITVA PRESVETOM SRCU ISUSOVU (1)

Presveto Srce Isusovo,
izvore svakog dobra,
ja Ti se klanjam, vjerujem u Te,
ufam se u Te, ja te ljubim
i kajem se za sve svoje grijehe.
Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,
učini ga poniznim, strpljivim, čistim
i da u svemu odgovara Tvojim željama.
Daj, o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.
Štiti me u opasnosti,
tješi me u nevoljama i žalostima.
Udijeli mi zdravlje tijela,
blagoslovi sav moj rad
i daj mi milost svete smrti. Amen.

O SRCE ISUSOVO

Ja _____ (vlastito ime), darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu, svoju obitelj i svoj život, svoja djela, muke i patnje, da od sada jedino njega štujem, ljubim i slavim. To je moja čvrsta odluka: da budem sva njegova, da Njemu za ljubav činim sve, odričući se svega što bi Njemu moglo biti mrsko.

Tebe, dakle, o Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za sigurnost svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadu svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište.

Budi Ti, o predobro Srce, moje opravdanje pred Ocem svojim, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O, Srce puno ljubavi, u Tebe polažem sve svoje ufanje jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, svemu se nadam od tvoje dobrote. Uništi u meni sve što bi Ti moglo biti neugodno ili protivno.

Neka se Tvoja čista ljubav usadi u moje srce, da nikada na Te ne zaboravim, niti se rastavim. Zaklinjem Te tvojom neizmjernom dobrotom da moja obitelj uvijek bude upisana u Tebi. Sva moja sreća i slava neka bude u tome da živim i umrem kao tvoj rob.

MOLITVA PRESVETOM SRCU ISUSOVU (2)

Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpuno u tvoju službu. Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.

Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me da Srce tvoga Sina tako častim kako ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora.

Isuse, Tvome srcu prikazujem _____ (nakana). U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

MOLITVA SRCU ISUSOVU (1)

Posvećujem i žrtvujem Tebi,
o Srce Isusovo, sebe i sav svoj život,
svoj rad, brigu i trpljenje.
Želim se cijelim svojim bićem
posvetiti Tvojoj ljubavi, slavi i veličanstvu.
Najveća moja težnja je učiniti sve
da potpuno budem Tvoja
i odbaciti sve što se tebi ne sviđa.
O, Srce Isusovo,
u Tebe se potpuno pouzdajem.
Uništi u meni sve ono što Ti se protivi.
Daj da se Tvoja čista ljubav
nastani duboko u mom srcu,
da se više nikada od Tebe ne odijelim.
Molim Te, po Tvojoj velikoj dobroti,
da moj život bude zapisan u Tvome Srcu,
a moja sreća da bude u umiranju Tebi.
Amen.(Sv. Margareta Marija Alacocque)

MOLITVA SRCU ISUSOVU (2)

Presveto Srce Isusovo,
želim svoju obitelj predati Tvome Presvetom Srcu.
Molim te da čuvaš moju obitelj od svakoga zla i zle prisutnosti.
Daj nam čisto srce i strpljivost da Te slijedimo.
Dotakni Srce moga/moje _____ (ime) da Ti se otvori i traži pomoć od Tebe,
jer Ti jedino nam možeš pomoći.
O, Marijo, Majko, Tvome Bezgrešnom Srcu posvećujem svoju obitelj.
Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi. Amen.

srce isusovo i srce marijino molitva svetište trsat

MOLITVA SRCU MARIJINOM

MOLITVA BEZGRJEŠNOM SRCU MARIJINU

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno mojega krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja volja Božja! Amen

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

BLAŽENOJ DJEVICI

O Gospođo moja, o Majko moja! Tebi se sasvim prikazujem. I da pokažem kako sam ti odan/a, POSVEĆUJEM TI DANAS svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam, dakle sav tvoj, o dobra Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju! Amen

(Oprost od 500 dana)

MOLITVA SRCU ISUSOVU I MARIJINU

Presveto Srce Isusovo, po Bezgrješnom Srcu Marijinu darujem ti svoje misli, riječi i djela ovoga dana. Neka moj život, po zagovoru Majke Marije, bude suglasan s Tvojim Evanđeljem i prožet vjerom, ufanjem i ljubavlju. Tako ćeš sa Svojim križem i uskrsnućem za mene biti Put, Istina i Život. Amen Po Mariji k Isusu!

LITANIJE PREČISTOM SRCU MARIJINOM

Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!/span>
Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, Smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, Smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, Smiluj nam se!
Srce Marijino, bez istočne ljage začeto  Moli za nas!
Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto, Moli za nas!
Srce Marijino, svake milosti i kreposti puno, Moli za nas!
Srce Marijino, pravilo svetosti, Moli za nas!
Srce Marijino, što je bilo dionikom svih otajstava svoga Sina, Moli za nas!
Srce Marijino, što je po otajstvenom navještenju postalo stanom Božjim, Moli za nas!
Srce Marijino, što je po otajstvenom pohodu obasuto novim milostima, Moli za nas!
Srce Marijino, što te je najuža prisutnost utjelovljene Riječi u tebi devet mjeseci veselila, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u porodu Isusa svoga Sina, neizrecivim veseljem bilo natopljeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u prikazanju svoga Sina u hramu, po Šimunovu proroštvu mačem bilo probodeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je zbog izgubijenog Sina tri dana bilo jako rascviljeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je zbog, nađenoga Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je svih Isusovih muka posebice dionikom bilo, Moli za nas!
Srce Marijino, što je od posljednje večere u presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno, Moli za nas!
Srce Marijino. što je zbog Isusova rastanka bilo jako ražalošćeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom vrtu bilo duboko rastuženo, Moli za nas!
Srce Marijino, što se zajedno sa svojim Sinom krvlju znojilo, Moli za nas!
Srce Marijino, što je zajedno sa presvetim licem Isusovim bilo isćuškano, izudarano i popljuvano, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u šibanju nevinoga Isusa isto tolikim ranama bilo ranjeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je bremenom Isusova križa bilo opterećeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je s raspetim Sinom također na križu bilo opterećeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u smrti svoga Sina blizu Križa morem muka bilo obliveno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je zajedno s presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom skupa bilo u grob položeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u Isusovu uskrsnuću od radosti opet oživjelo, Moli za nas!
Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću neizrecivom slašću bilo napunjeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u silasku Duha Svetoga novim obiljem milosti bilo obasuto, Moli za nas!
Srce Marijino, što je u svom slavnom Uznesenju nad sve blažene duhove bilo uzvišeno, Moli za nas!
Srce Marijino, što je na Nebu krunom Majke Božje Kraljicom svemira bilo okrunjeno, Moli za nas!
Srce Marijino, čudo Srca Isusova, Moli za nas!
Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova, Moli za nas!
Srce Marijino, utjeho Srca Isusova, Moli za nas!
Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti, Moli za nas!
Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri, Moli za nas!
Srce Marijino, blago svetosti, Moli za nas!
Srce Marijino, sliko dobrote Božje, Moli za nas!
Srce Marijino, posrednice svih milosti, Moli za nas!
Srce Marijino, zdravlie bolesnika, Moli za nas!
Srce Marijino, utjeho svih nevoljinika, Moli za nas!
Srce Marijino, utočište grešnika, Moli za nas!
Srce Marijino, ufanje i slatka obrano Crkve, Moli za nas!
Srce Marijino. srce Majke Crkve, Moli za nas!
Srce Marijino, štite vojujuće Crkve,Moli za nas!
Srce Marijino, jakosti umirućih, Moli za nas!
Srce Marijino, rashlado duša u Čistilištu, Moli za nas!
Srce Marijino, radosti Anđela i Svetih, Moli za nas!
Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, Moli za nas!
Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavome svijetu, Moli za nas!
Srce Marijino, izabrani stane Duha Svetoga, Moli za nas!
Srce Marijino, milino ljubavi svoga Sina, Moli za nas!
Srce Marijino, srce po Srcu vječnoga Oca, Moli za nas!
Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta, Moli za nas!
Srce Marijino, blagoslovljeno u vijeke, Moli za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta. Smiluj nam se!

Pomolimo se:

Svemogući vječni Bože,
koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije,
udijeli milostivo,
da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvome Srcu živjeti,
po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.

Svetište Majke Božje Trsatske Rijeka, Gospa Trsatska